صفحه ی اصلی مطالب مفید اهمیت ورزش در زنان میانسال

اهمیت ورزش در زنان میانسال

سلامتی زنان تا حدود زیادي به فعالیتهاي جسمانی و اجتماعی آنها بستگی دارد.

زنان در هر مرحله از چرخه زندگیشان براي خانواده همچون یک محافظ نامحسوس بزرگ در برابر اختلالات فرهنگی و محیطی عمل میکنند و سلامت جامعه وابسته به سلامتی زنان جامعه است. سلامتی زنان نیز تا حدود زیادي به فعالیتهاي جسمانی و اجتماعی آنها بستگی دارد اما امروزه با مدرن شدن شرایط زندگی، از یکطرف فعالیت جسمانی آنها کاهش و اوقات فراغت آنها افزایش پیدا کرده است و از طرف دیگر روشهاي غیرفعال پر کردن اوقات فراغت نیز بسیار جذاب و متنوع شده اند. میانسالی یکی از مراحل مهم زندگی زنان ایرانی است که خیلی کم به آن پرداخته شده است درحالیکه یکی از طولانی ترین مراحل زندگی است. تغییرات هورمونی مربوط به یائسگی، می تواند زنان میانسال را مستعد به پوکی استخوان کند و منجر به شکستگی استخوان و معلولیت در ادامه زندگی شود. فعالیت بدنی ضمن اینکه تأثیرات قابل توجهی روي عضلات بدن دارد میتواند در مراحل مختلف یائسگی نیز مفید باشد. بنابراین مهمترین اقدام براي کاهش مشکلات میانسالی زنان، ترویج و گسترش فعالیت بدنی بین آنها است (البته باید متذکر شد منظور از فعالیتبدنی همان اصطلاحات رایج شده «ورزش کردن»، «فعالیت ورزشی»، «ورزش همگانی» و یا «ورزش سلامتی» است اما در متون علمی مخصوصاً متون بینالمللی از واژه فعالیت بدنی استفاده میشود . از آنجاکه فعالیت بدنی براي زنان میانسال فواید بسیاري در پی دارد تحقیقات بسیاري در این زمینه در گرایشهاي دیگر علوم ورزشی و همچنین علوم پزشکی انجام شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود. نتایج تحقیقات مختلف نشان داده که : ورزشهاي هوازي طولانی مدت منجربه کاهش فشارخون زنان میانسال مبتلا به پرفشار خونی میشود و همچنین بر فواید ورزشهاي هوازي منظم و فعالیت بدنی از نوع مقاومتی براي زنان میانسال مبتلا به دیابت تأکید شده است. ورزش در آب، یوگا و ایروبیک باعث کاهش عوامل خطرزاي بیماريهاي قلبی-عروقی و بهبود شاخصهاي قلبی-عروقی زنان میانسال سالم می شود. انجام تمرینات مقاومتی راه حل مناسبی براي افزایش قدرت توده عضلانی، کاهش وزن درصد چربی و بهبود عملکرد قلب زنان میانسال سالم است. تمرینات هوازي در پیشگیري و بهبود سرطان سینه زنان میانسال مؤثر هستند . به منظور جلوگیري از پوکی استخوان باید فعالیت بدنی منظم را با شدت بالاتري در بازه زمانی طولانی تري انجام داد. براي این منظور فرد باید از دوران جوانی فعالیت بدنی منظمی داشته باشد و یا با بدنی سالم فعالیت هاي بدنی را در دوران میانسالی در بلندمدت پیگیري کند تا بتواند به شدتهاي بالاي تمرین برسد. اگرچه جلوگیري از پوکی استخوان مستلزم تلاشهاي مستمر بلندمدت است اما نتایج تحقیقات این است که ، فارغ از سلامت جسمی و روانی قبلی؛ افزایش فعالیت بدنی منجربه کاهش افسردگی، مدیریت استرس، سلامتی روحی و روانی، شادکامی و افزایش سلامت اجتماعی و ابعاد آن در زنان میانسال میشود .